• Home
  • Zasady mediacji

Zasady mediacji

Mediacja opiera się na pięciu podstawowych zasadach:

Dobrowolność – oznacza, że każda stron swobodnie podejmuje decyzję, czy przystąpi do mediacji i czy będzie w niej uczestniczyła do samego końca, a także czy zawrze porozumienie z drugą stroną. Każda ze stron może w każdej chwili zrezygnować z dalszego uczestniczenia w mediacji, nawet bez podawania przyczyny.

Poufność – mediator jest związany tajemnicą zawodową. Oznacza to, że żadna z kwestii omawianych w jej trakcie nie może zostać przekazana przez mediatora osobom postronnym. Także w sądzie, mediator nie może zeznawać o sprawach, o których usłyszał w czasie mediacji, chyba, że strony zdecydują inaczej.

Bezstronność – mediator nie staje po żadnej stronie. Dba o równowagę stron w czasie mediacji. Troszczy się o to, by każda ze stron mogła wypowiedzieć własne zdanie i ustosunkować się do zdania drugiej strony.

Neutralność – odnosi się do roli mediatora w procesie mediacji. Mediator nie ma interesu w tym, aby za wszelką cenę doszło do rozwiązania konfliktu, czy też doszło do jego rozwiązania w pewien konkretny sposób. Dlatego nie udziela rad i nie daje gotowych rozwiązań stronom konfliktu. Jego zadaniem jest wspieranie i zachęcanie stron do tego, aby samodzielnie znalazły drogę komunikowania, zrozumiały istotę problemu, a dopiero potem, w konsekwencji zrozumienia swoich potrzeb, ewentualnie znalazły rozwiązanie konfliktu.

Akceptowalność – aby dobrze i swobodnie czuć się w czasie mediacji, strony muszą akceptować osobę mediatora. Jeśli tak nie jest, strony mogą zrezygnować w każdej chwili z danego mediatora i skorzystać z pomocy innego.