• Home
  • Szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej i członków grup diagnostyczno – pomocowych.

W związku z wprowadzeniem obszernej i gruntownej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zapraszamy Państwa na profesjonalne szkolenie omawiające najnowsze zmiany prawne, a także weryfikację procedury Niebieskiej Karty. Podczas szkolenia omówione zostaną prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołów Diagnostyczno – Pomocowych oraz Procedury Niebieskie Karty.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności zastosowania w praktyce nowych przepisów związanych z obszerną nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia zapoznamy uczestników także z nowo powstałymi instytucjami prawnymi kształtującymi się w wyniku nowelizacji i sposoby ich implementacji do działania i funkcjonowania infrastruktur pomocowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • najnowsza wiedza na temat zmian w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej,
  • umiejętność realizowania nowych procedur i obowiązków w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty oraz obowiązków prawnych po stronie instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy,
  • poznanie oraz umiejętność wypełniania dokumentacji niezbędnej w realizacji procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej,
  • poznanie oraz umiejętność zastosowania nowych zadań w ramach prawidłowego funkcjonowania Zespołów diagnostyczno-pomocowych.

Szkolenie skierowane jest dla:

członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,
koordynatorów Zespołów Diagnostyczno-Pomocowych,
pracowników ośrodków pomocy społecznej,
powiatowych centrów pomocy rodzinie,
pracownicy komend policji ,
kuratorów sądowych,
pracownicy oświaty i służby zdrowia,
członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pedagogów,
psychologów
terapeutów
mediatorów
oraz wszystkich osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Metody szkoleniowe:

wykład, dyskusja, burza mózgów, case study, praktyczny warsztat, praca z dokumentami, praca na materiałach merytorycznych, praca w grupach.

Ramowy program szkolenia:

I. Przemoc w rodzinie w świetle nowych przepisów
Pojęcie przemocy w rodzinie – stan obecny i po zmianach
Kwalifikacje osób zajmujących się profilaktyką przemocową
Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy
Rodzaje programów pomocowych i uczestnictwo gmin oraz powiatów

II. Zmiany w zakresie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych
Powołanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej:
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych,
Monitorowanie procedur Niebieskie Karty po zmianie przepisów,
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w ramach posiedzeń ZI.
Zmiany w zakresie funkcjonowania Grupy Roboczej

III. Zmiany w zakresie realizacji procedur Niebieskie Karty
Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty,
Zmiany dotyczące osób małoletnich w procedurze NK,
Omówienie zasad wypełniania formularza „A” oraz analiza najczęściej popełnianych błędów:
Powołanie i zadania Grupy Diagnostyczno – Pomocowej w realizacji procedury NK
Niebieska Karta „B”. Zasady przekazywania formularza.
Niebieska Karta „C”. Analiza formularza i zasad wypełniania.
Niebieska Karta „D”. Analiza formularza i zasad wypełniania.
Jakie działania są realizowane po zamknięciu procedury NK po zmianie przepisów ustawy? Monitoring rodzin, w których zakończono procedurę NK.

IV. Dzieci jako ofiary przemocy domowej w myśl najnowszych przepisów
Obowiązki Zespołów Interdysycplinarnych i grup roboczych w związku z założeniem Niebieskiej Karty w rodzinie, w której przebywają małoletnie dzieci.
Formy ingerencji sądu rodzinnego w sytuację prawną dziecka doświadczającego przemocy domowej.
Odebranie dziecka w trybie art. 12a ustawy przeciwprzemocowej.
Obowiązki Zespołów Interdyscyplinarnych w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

V. Izolacja sprawy przemocy domowej

Nowe obowiązki Policji i zasady stosowania nakazów i zakazów wobec sprawców przemocy w rodzinie.
Ustanowienie nowej instytucji- zakaz kontaktowania się z pełnoletnią osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.
Zmiany dotyczące postępowania eksmisyjnego z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – nowe przepisy art. 11aa i 11ab.
Zmiany w prawie karnym i prawie wykroczeń jako narzędzie do skuteczniejszego realizowania procedur wobec sprawców przemocy w rodzinie.

VI. Omówienie poszczególnych działań i procedur realizowanych w ramach ustaw o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Uchylanie się sprawcy przemocy od współpracy
Kierowanie sprawców przemocy domowej na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne.
Omówienie projektu planowanej nowelizacji ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej.
Podsumowanie dnia wykładowego
Dyskusja

Dzień 2. Warsztat praktyczny

Podczas dnia warsztatowego uczestnicy będą trenować w praktyce zastosowanie zasad wynikających z Nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Uczestnicy będą wypełniać dokumentację oraz analizować case study. Uczestnictwo w dniu warsztatowym jest dobrowolne.

Uczestnicy realizujący szkolenie W FORMULE DWUDNIOWEJ otrzymają Certyfikat MEiN potwierdzający zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Uczestnicy, którzy zrealizują szkolenie W FORMULE JEDNODNIOWEJ otrzymają Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Organizacja szkolenia

Szkolenie może zostać zrealizowane w formule jedno lub dwudniowej.
Formuła jednodniowa obejmuje wyłącznie realizację warsztatu on-line i kończy się wydaniem Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Formuła dwudniowa obejmuje realizację szkolenia online oraz warsztatu praktycznego. Po realizacji szkolenia dwudniowego uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia MEiN.

Zaświadczenia i Certyfikaty uczestnictwa

Uczestnicy realizujący szkolenie W FORMULE DWUDNIOWEJ otrzymają Certyfikat MEN potwierdzający zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Uczestnicy, którzy zrealizują szkolenie W FORMULE JEDNODNIOWEJ otrzymają Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Szkolenie może zostać zrealizowane w siedzibie Państwa instytucji lub w lokalizacji wskazanej przez nas we Wrocławiu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu

Realizacja szkolenia zamkniętego dla Państwa instytucji (liczba uczestników 5-15) w FORMULE JEDNODNIOWEJ: 3900,00 zł

Realizacja szkolenia zamkniętego dla Państwa instytucji (liczba uczestników 5-15) w FORMULE DWUDNIOWEJ: 5400,00 zł

Terminy szkoleń

Terminy szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie

Decydując się na udział w szkoleniu w formule jednodniowej – uczestniczycie Państwo wyłącznie w pierwszym dniu szkolenia w formule online.

Pierwszy dzień szkolenia odbywa się w formie online w godzinach: 10.00 – 14.00

Drugi dzień szkolenia odbywa się w formie stacjonarnej we Wrocławiu w godzinach: 10.00 – 14.00

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący w linku poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

Po nadesłaniu formularza, skontaktujemy się z Państwem w ciągu 48 godzin w celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia otwarte

Prowadzimy również szkolenia otwarte dla osób indywidualnych. W celu poznania oferty szkolenia otwartego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: wroclawskie.centrum.mediacji@gmail.com lub zapraszamy na stronę: