Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
WROCŁAWSKIE CENTRUM MEDIACJI
(teksy ujednolicony, stan na 16.03.2018r.)

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Wrocławskie Centrum Mediacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną
§2
Stowarzyszenie może używać w nazwy skróconej w brzmieniu „WCM”
§3
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław
§5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Statutowa działalność pożytku publicznego może być prowadzona zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie w zakresie:
a. organizowania konferencji, kursów, sympozjów, seminariów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, itd. (PKD 82.30.Z)
b. inicjowania i popierania współpracy Stowarzyszenia z firmami, instytucjami oraz organizacjami poprzez: odbywanie praktyk i szkoleń, prowadzenie badań, wykonywania projektów i zleceń, itd. (PKD 85.59.B);
c. prowadzenia działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej wg obowiązujących przepisów. (PKD 58.11.Z);
d. działalności szkoleniowej i edukacyjnej. (PKD 85.59.B);
e. Świadczenia usług mediacyjnych oraz prowadzenie ośrodków mediacji. (PKD
69.10.Z);
f. edukowania w zakresie mediacji, umożliwienie wymiany doświadczeń praktykujących mediatorów oraz prowadzenie superwizji. (PKD 85.59.B);
g. prowadzenia działalności w zakresie porad obywatelskich. (PKD 69.10.Z);
h. upowszechniania i ochrony praw konsumenta. (PKD 69.10.Z);
i. udzielania odpłatnych i nieodpłatnych porad prawnych, informacji prawnych.
(PKD 69.10.Z);
j. udzielania odpłatnych i nieodpłatnych porad psychologicznych. (PKD 85.60.Z)
3. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. Wrocławskie Centrum Mediacji

§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych
§10
Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu mediacji, pozaszkolnych form kształcenia, konsultacjach, doradztwie i działalności wydawniczej.
§10 a
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział II
Cele i środki działania

§11
Cele Stowarzyszenia:
1. Powiększanie dorobku mediacji i sprawiedliwości naprawczej w Polsce.
2. Przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych jej formach.
3. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych.
4. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenie umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego.
5. Propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym.
6. Edukacja społeczeństwa w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji.
7. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem i respektowaniem praw człowieka.
8. Inicjowanie oraz rozwijanie kontaktów stowarzyszenia z firmami, organizacjami i instytucjami w obszarze mediacji.
9. Ochrona praw mediatorów, a w szczególności członków Stowarzyszenia.
10. Upowszechnianie dostępu do mediacji, aby pomagać, osobom w trudnych sytuacjach życiowych związanych z kryzysami.
11. Działanie na rzecz dostosowania rozwiązań społecznych i prawnych w dziedzinie mediacji do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.
12. Zapewnianie wysokiej jakości świadczonych w Polsce usług mediacyjnych poprzez:
a) dbanie o przestrzeganie standardów świadczonych usług oraz zasad etyki zawodowej mediatora;
b) współpracę i wymianę doświadczeń z placówkami naukowymi oraz organizacjami działającym na rzecz rozwiązywania konfliktów w szczególności w dziedzinie mediacji, w kraju i za granicą;
c) działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji praktykujących mediatorów;
d) działania na rzecz integracji środowiska mediatorów. Wrocławskie Centrum Mediacji

13. Profilaktyka kontaktów społecznych.
14. Szerzenie zasad tolerancji.
15. Aktywizacja społeczna ludzi starszych.
16. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem.
17. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych .
18. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji.
19. Rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych.
20. Pomoc rodzicom w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.
§12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych oraz współdziałanie z nimi .
2. Ochronę praw mediatorów.
3. Opiniowanie oraz propozycje zmian regulacji prawnych dotyczących mediacji .
4. Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mediatorów i kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków .
5. Inicjowanie, popieranie i koordynowanie działalności mediatorów .
6. Organizowanie konferencji, kursów, sympozjów, seminariów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, itp.
7. Inicjowanie i popieranie współpracy Stowarzyszenia z firmami, instytucjami oraz organizacjami poprzez: odbywanie praktyk i szkoleń, prowadzenie badań, wykonywanie projektów i zleceń, itd.
8. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
9. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia .
10. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej wg obowiązujących przepisów.
11. Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, kulturalnych i społecznych.
12. Działalność szkoleniową i edukacyjną.
13. Wspieranie działań lokalnych na rzecz integracji, rozwiązywania konfliktów i pomocy rodzinie.
14. Działanie na rzecz zapewnienia wysokich standardów szkolenia kandydatów na mediatorów.
15. Świadczenia usług mediacyjnych oraz prowadzenia ośrodków mediacyjnych.
16. Edukowanie w zakresie mediacji umożliwianie wymiany doświadczeń praktykujących mediatorów oraz prowadzenie superwizji.
17. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz sektorem prywatnym na rzecz upowszechnienia rozwoju mediacji.
18. Reprezentowanie środowiska mediatorów.
19. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie mediacji.
20. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej.
21. Propagowanie i organizacja wolontariatu w zakresie mediacji .
22. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe działające na rzecz mediacji.
23. Działalność w zakresie profilaktyki konfliktu i przemocy w różnych grupach społecznych.
24. Prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich.
25. Upowszechnianie i ochronę praw konsumenta.
26. Udzielanie odpłatnych i nieodpłatnych porad i informacji prawnych.
27. Udzielanie odpłatnych i nieodpłatnych porad i konsultacji psychologicznych.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które akceptują cele i zadania Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§14
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§15
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
§16
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§17
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§18
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§19
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§20
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 2 członków Stowarzyszenia .
§21
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
§22
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia ,
3. regularnego opłacania składek
§23
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§24
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
§25
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2. wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu nieuzasadnionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
przez okres roku,
c) z powodu niepłacenia składek za okres roku,
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§26
Od uchwały Zarządu, w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§27
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna
§28
Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
§29
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie.
§30
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni ,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście
§31
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§32
Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok , do końca kwietnia przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Zarząd podaje pisemnie (mailowo lub listownie) do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§33
Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
§34
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków- w pierwszym terminie. W drugim terminie natomiast, zwykłą większością głosów obecnych członków. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Stowarzyszenia i poparcie go przez większość obecnych glosowanie może być tajne.
§35
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§36
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§37
1. Zarząd składa się z 2 osób: Prezesa i Wiceprezesa. Prezesa i Wiceprezesa wybiera zarząd spośród swoich członków. Członkiem zarządu musi być mediator.
2. Członkowie zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy a ich wynagrodzenie określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
3. Wynagrodzenia dla członków Stowarzyszenia, w tym członków Zarządu i innych pracowników, wypłacane są ze środków stowarzyszenia.
4. Pełnienie funkcji członka Zarządu ustaje na skutek śmierci lub innych zdarzeń o charakterze obiektywnym jak choroba, zmiana miejsca zamieszkania , lub złożenia przez członka pisemnej rezygnacji.
§38
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§39
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał w przedmiocie zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego,
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawiania członkostwa.
10. powoływanie zespołów zadaniowych.
11. Kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.
§40
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§41
1. Komisja rewizyjna składa się z dwóch osób w tym Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków.
2. Pełnienie funkcji członka komisji rewizyjnej ustaje na skutek śmierci lub innych zdarzeń o charakterze  obiektywnym jak choroba, zmiana miejsca zamieszkania, lub złożenia przez członka pisemnej rezygnacji.
§42
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu ,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
§43
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Dokooptowani członkowie Zarządu bądź komisji rewizyjnej pełnią funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które dokona wyborów uzupełniających.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§44
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji i ofiarności publicznej,
4. dochodów z działalności gospodarczej.
§45
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§46
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§47
Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§48
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§49
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie. W drugim terminie natomiast zwykłą większością głosów obecnych członków.
§50
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia
§51
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.