• Home
  • Rodzaje mediacji

Rodzaje mediacji

 

MEDIACJA CYWILNA

Mediacja w sprawach cywilnych to przede wszystkim mediacja prowadzona pomiędzy osobami fizycznymi lub pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi w sprawach wynikających ze stosunków prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w innych sprawach, do których przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych.
W grupie mediacji w sprawach cywilnych, praktyka wyraźnie wyodrębnia, jako odrębny typ mediacji, mediację rodzinną i mediację z sprawach zakresu prawa pracy.

Mediacja w sprawach cywilnych znajdzie zastosowanie między innymi w sporach:
– o zapłatę,
– o wykonanie umowy,
– sąsiedzkich,
– o podział spadku,
– o podział majątku,
– o naruszenie praw rzeczowych (np. prawa własności, czy posiadania),
– o naruszenie praw autorskich.

Ze względu na podstawę prowadzenia, mediację możemy podzielić na „mediację umowną” (prywatną, przed- lub poza-sądową) i „mediację sądową” (prowadzonyą na podstawie skierowania sądu).

 

MEDIACJA RODZINNA

Mediacje rodzinne mają na celu rozwiązywanie konfliktów między członkami rodzin. W ramach mediacji rodzinnych mieszczą się:
– profilaktyka rozwodów (kształtowanie zdrowych relacji rodzinnych w sytuacji, gdy nie jest potrzebna terapia),
– pomoc w sytuacji około rozwodowej/separacji, uzgodnienie planu opieki rodzicielskiej (miejsce zamieszkania dziecka, ustalenie harmonogramu spotkań, zasady wychowawcze, alimenty), podział majątku,
– konflikty dotyczące opieki nad osobami potrzebującymi pomocy (starsi rodzice, niepełnosprawne rodzeństwo),
– spory majątkowe (sprawy spadkowe, użytkowanie wspólnych nieruchomości).

 

MEDIACJA SĄSIEDZKA

Mediacje sąsiedzkie mają na celu rozwiązywanie konfliktów oraz uregulowanie stosunków między sąsiadami.

Częstymi przykładami sporów sąsiedzkich są nieporozumienia dotyczące np.:
– zakłócania ciszy i spokoju (remonty, głośne słuchanie muzyki, spotkania towarzyskie),
– wkraczanie na terytorium sąsiada,
– palenie papierosów na klatce schodowej,
– zajmowanie miejsc parkingowych.

Mediowanie w takich sytuacjach służy kształtowaniu podmiotowości i samodzielności w społeczeństwie demokratycznym. Pomaga ona utrzymać dobre relacje sąsiedzkie przez co wpływa pozytywnie na komfort życia.

 

MEDIACJA GOSPODARCZA

Mediacje gospodarcze dotyczą konfliktów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, które łączy stosunek cywilnoprawny (umowa), na tle którego dochodzi do sporu.

Mediacja gospodarcza najlepiej sprawdza się wszędzie tam, gdzie strony konfliktu są zainteresowane sprawnym dogadaniem się z drugą stroną konfliktu z uwagi na potrzebę zachowania dobrej relacji z dotychczasowym partnerem biznesowym, zachowaniem ciągłości działalności gospodarczej, utrzymaniem dobrej marki i reputacji.

Do takich spraw należą. m.in. spory na tle:
– wykonania umów o roboty budowalne, umów o wykonanie projektu architektonicznego;
– wykonania umów o świadczenie różnego typu usług, np. księgowych, doradztwa, pośrednictwa,
– obrotu nieruchomościami,
– wykonania umów o dzieło,
– spraw o odszkodowanie,
– spraw o zapłatę,
– spraw o naruszenie praw autorskich lub patentowych,
– roszczeń wspólników / akcjonariuszy wobec spółki lub spółki wobec zarządu i wielu innych sprawach.

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z mediacji gospodarczych oszczędzając w ten sposób swój czas i pieniądze.

 

MEDIACJA KARNA

Mediacja karna nazywana także mediacją ofiara – sprawca pełni nieco inną rolę niż mediacja cywilna. Ma ona bowiem służyć nie tyle rozwiązaniu konfliktu pomiędzy stronami, co naprawieniu wyrządzonych poszkodowanemu przez sprawcę szkód materialnych i moralnych. Mediator stwarza takie warunki, aby pokrzywdzony, w poczuciu bezpieczeństwa i poszanowania własnej godności mógł wyrazić swoje obawy, uczucia, emocje, a także oczekiwania i potrzeby. Ofiara ma szansę poznać pobudki jakimi kierował się sprawca. Przestępcy, zaś pozwala na przyjęcie odpowiedzialności za skutki swego czynu, a także wyjaśnienie jego motywów. Daje szansę na przeproszenie ofiary i naprawienie popełnionego błędu, poprzez podjęcie działań mających na celu zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie i naprawienie doznanej szkody.

W wyniku mediacji możliwe jest pogodzenia się sprawcy z ofiarą, które daje szanse na nawiązanie pozytywnej relacji na przyszłość.

Pozytywny wynik mediacji powinien wpłynąć na decyzję, jaką w sprawie podejmie organ procesowy, ale nigdy nie przesądza o tym, jakie rozwiązanie w orzeczeniu przyjmie sąd. W niektórych przypadkach może jednak wpłynąć na decyzję o umorzeniu postępowania lub złagodzeniu kary. Postanowienia stron zawarte w ugodzie mogą zostać powtórzone przez sąd w orzeczeniu.

W żadnym przypadku uczestnictwo w mediacji nie może zostać wykorzystane przez organ prowadzący postępowanie karne, jako dowód przyznania się do winy.

Mediacja karna regulowana jest przez przepisy prawa karnego.

 

MEDIACJA W MIEJSCU PRACY

Miejsce pracy to naturalny obszar szeregu różnych konfliktów. Zarządzanie nimi to duże wyzwanie dla kadry zarządzającej. Konflikt może dotyczyć zarówno pracowników tych samych szczebli, jak i relacji pomiędzy przełożonym a podwładny a także relacji pomiędzy pracownikiem a kontrahentem firmy . Konflikt w miejscu pracy jest źródłem szczególnego stresu nie tylko dla osób bezpośrednio w niego zaangażowanych. Odwraca uwagę pracowników od ich zadań, przez co znacząco obniża efektywność pracowników i niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie firmy. Fachowa pomoc mediatora przynosi wiele korzyści, w tym nie tylko szansę na zakończenie sporu, ale także wychwycenie i skorygowanie błędów w komunikacji, dzięki czemu organizacja będzie mogła uniknąć podobnych konfliktów w przyszłości.

Mediacja jest także obowiązkowym etapem postępowania w przypadku konfliktu zbiorowego, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  z 23 maja 1991r.

Mediacja może mieć szczególnie ważne znaczenie w przypadkach  mobbingu. Strony w poufnej rozmowie mogą wyjaśnić istniejącą sytuację i emocje jej towarzyszące  a następnie podjąć decyzję co do dalszego postępowania. Mediator, jako bezstronny ekspert przywraca równowagę zarówno pomiędzy uczestnikami interakcji, jak i w całej firmie.

 

MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Polubowne zakończenie sporu w postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego to nowa droga dla konfliktów pomiędzy administracją a obywatelem. Regulacja wprowadzona w życie 27 kwietnia 2017r. dopuszcza mediację zarówno pomiędzy stronami postępowania, jak i pomiędzy stronami a organem administracji publicznej przed którym toczy się sprawa. Ma ona sprzyjać przyspieszeniu postępowania, ukróceniu nadmiernego formalizmu i zmianę władczego, konfrontacyjnego stosunku do obywateli na bardziej partnerski. Mediację można prowadzić w każdej sprawie, której charakter na to pozwala.