RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WCM

Uprzejmie informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji,  zwane dalej także WCM, z siedzibą przy ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.

W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych może zwrócić się Pani/Pan do  Wrocławskiego Centrum Mediacji za pośrednictwem poczty elektronicznej: wroclawskie.centrum.mediacji@gmail.com, numeru telefonu: 517090215 lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby stowarzyszenia.

Jako administrator Pani/Pana danych osobowych, informuję, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od kontekstu sytuacyjnego) w celu:
 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie;
 2. udziału w szkoleniu, warsztatach, seminarium, konferencji, itp.;
 3. podjęcia innych działań na Pana/Pani żądanie;
 4. przekazania materiałów informacyjnych dotyczących mediacji lub działalności WCM;
 5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ;
 6. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 7. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią. 
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119), dalej RODO  i zgodnie z jego treścią;

Informuję Panią/Pana  także, że:

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz podmiotom współpracującym z Wrocławskim Centrum Mediacji  na podstawie umów, w celach wskazanych powyżej, w  pkt. od 1 do 7;
 • Wrocławskie Centrum Mediacji nie wyznaczyło inspektora ochrony danych;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej, w  pkt. od 1 do 7;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych nie następuje w sposób zautomatyzowany;   
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.